از تامین سوخت پایدار تا صادرات خدمات فنی و مهندسی نفتی

به گزارش ایرنا، دولـت سیزدهم بنـا به اهمیت توسـعه زنجیره ارزش نفت و گاز کشـور در کاهش خام فروشی، مقاوم سـازی اقتصاد و بی اثرسازی تحریم ها و بـا توجه بـه شـرایط و محدودیت های کشـور، توجـه بـه صنعـت پالایـش را به عنـوان یک صنعـت مهـم در زنجیـره ایجـاد ارزش افزوده در صنایـع نفـت در اولویت قـرار داد و هم زمان بـا ایـن رویکـرد جدیـد وزارت نفت مبـنی حرکت به سـمت تولید محصـولات بـا ارزش افـزوده بیشـتر، صنعت پالایـش رونق دوبـاره گرفت و از آغاز دولت با صـدور خدمـات فـنی و مهندسی برای نخسـتین بـار در کشـور و اجـرای پروژه فراسـرزمینی، امضای تفاهم نامه و قراردادهای مختلـف در زمینه توسـعه ظرفیـت پالایشی کشـور، تکمیل طرح های توسـعه پالایشگاهی و اجـرای واحدهـای ارتقای کیفی نفـت کوره، توسـعه صنعت انتقال نفت و فرآورده کشـور، نوسـازی نـاوگان حمل ونقل فـرآورده و تعامل با شـرکت های دانش بنیان، گام هـای موثری در زمینه توسـعه و نوسـازی زیرسـاخت های این صنعت برداشته است.

به گزارش ایرنا، دولـت سیزدهم بنـا به اهمیت توسـعه زنجیره ارزش نفت و گاز کشـور در کاهش خام فروشی، مقاوم سـازی اقتصاد و بی اثرسازی تحریم ها و بـا توجه بـه شـرایط و محدودیت های کشـور، توجـه بـه صنعـت پالایـش را به عنـوان یک صنعـت مهـم در زنجیـره ایجـاد ارزش افزوده در صنایـع نفـت در اولویت قـرار داد و هم زمان بـا ایـن رویکـرد جدیـد وزارت نفت مبـنی حرکت به سـمت تولید محصـولات بـا ارزش افـزوده بیشـتر، صنعت پالایـش رونق دوبـاره گرفت و از آغاز دولت با صـدور خدمـات فـنی و مهندسی برای نخسـتین بـار در کشـور و اجـرای پروژه فراسـرزمینی، امضای تفاهم نامه و قراردادهای مختلـف در زمینه توسـعه ظرفیـت پالایشی کشـور، تکمیل طرح های توسـعه پالایشگاهی و اجـرای واحدهـای ارتقای کیفی نفـت کوره، توسـعه صنعت انتقال نفت و فرآورده کشـور، نوسـازی نـاوگان حمل ونقل فـرآورده و تعامل با شـرکت های دانش بنیان، گام هـای موثری در زمینه توسـعه و نوسـازی زیرسـاخت های این صنعت برداشته است.

تامین سوخت پایدار در دولت سیزدهم

وزارت نفت در دولت سیزدهم با بهره گیری از 30 هزار نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و بهره مندی از 10 پالایشگاه نفتی و میعانات گازی، 37 منطقه تأمین و توزیع فرآورده های نفتی، بیش از 14 هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی و انبارهای نفت، توانسته به صورت ایمن و پایدار سوخت رسانی را انجام دهد.

علاوه بر آن دولت سیزدهم با بهره گیری از ظرفیت ها، توان علمی و فنی شرکت های دانش بنیان داخلی، اجرای طرح های ملی راهبردی و تغییر مسیر از سوخت محوری به سودمحوری و برنامه ریزی های مدون برای توسعه صنعت پالایش نفت کشور گام برداشته است. پالایش روزانه 2 میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی، تولید روزانه بیش از 115 میلیون لیتر بنزین و تولید روزانه 112 میلیون لیتر گازوئیل از جمله اقدام های این صنعت برای تأمین امنیت و پایداری عرضه سوخت برای بازار مصرف داخلی است.

حضور فعال دولت سیزدهم در صادرات خدمات فنی و مهندسی

دولت سیزدهم با توسعه دیپلماسی فعال و صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور از جمله با به نتیجه رساندن اجرای عملیات پالایش فراسرزمینی به ظرفیت بیش از 100 هزار بشکه در روز با کشور ونزوئلا، موفق شد گام مثبتی در جهت توسعه همکاری با کشورهای همسو و صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعت پالایش به دیگر کشورها بردارد. همچنین صدور نخستین بخش از محموله کاتالیست ایرانی به روسیه را به عنوان گامی دیگر در مسیر توسعه همکاری با کشورهای همسایه ثبت کرد.

توسعه صادرات گاز طبیعی، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی h45 به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات انرژی، کسب توافق های اولیه با ازبکستان برای افزایش تجارت فرآورده های نفتی و پتروشیمی و مذاکرات برای همکاری های دوجانبه در بخش صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده های نفتی از دیگر اقدام های انجام شده در این حوزه بوده است. دولت سیزدهم همچنین در قالب اجرای پروژه فراسرزمینی تعمیرات اساسی پالایشگاه ال پالیتوی ونزوئلا کاتالیست و کمپرسور ساخت شرکت های توانمند ایرانی را به این کشور صادر کرد.

برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت پالایشی در کشور با توجه به تحریم پذیری صادرات نفت خام، بازارهای رو به گسترش مواد پتروشیمیایی و افزایش تقاضای داخلی برای سوخت به ویژه بنزین، ایده های کاملاً ضروری و آینده نگرانه است که از سوی صنعت پالایش کشور در دولت سیزدهم به جد دنبال می شود. سه طرح پتروپالایشگاهی شهید سلیمانی، مروارید مکران و مهر خلیج فارس که به عنوان پروژه های منتخب در طرح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شده و بر آنها تمرکز شده است از جمله طرح های پالایشگاهی دولت سیزدهم است.

نظرات

captcha