حقیقی ها 290 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند

در پایانی ترین روز معاملاتی هفته جاری نیز شاهد بازاری متعادل و بی رمق بودیم. طی نیم ساعت پایانی تقاضا کمی بهبود یافت و برخی از نمادها با رشد قیمت همراه شدند. معاملات امروز با سبزپوشی 55 درصد از نمادها به پایان رسید. پس از پایان زمان معاملاتی 53 صف خرید و 35 صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس24 : در پایانی ترین روز معاملاتی هفته جاری نیز شاهد بازاری متعادل و بی رمق بودیم. طی نیم ساعت پایانی تقاضا کمی بهبود یافت و برخی از نمادها با رشد قیمت همراه شدند. معاملات امروز با سبزپوشی 55 درصد از نمادها به پایان رسید. پس از پایان زمان معاملاتی 53 صف خرید و 35 صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

سهم حقیقی ها از کل خریدها 72 درصد و از کل فروش ها 81 درصد بود.

خالص ارزش معاملات خرد با حدود 11 درصد افزایش در قیاس با دیروز به حدود 3,560 میلیارد تومان نزدیک شد. انبوه سازی همچنان صدرنشین بیشترین ارزش معاملات بود. خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی نیز رتبه های دوم و سوم عمده ترین ارزش معاملات را به خود تخصیص دادند.

حجم خروج پول خرد بیشتر از دیروز بود و از 290 میلیارد تومان عبور کرد. نمادهای دی، کرومیت، خساپا، اسیاتک، اخابر، خزامیا، بپاس و وبملت بیشترین خروج پول خرد را متحمل شدند و در مقابل با بیشترین حمایت از سوی حقوقی ها همراه بودند.

حقیقی ها تا توانستند از حقوقی ها فنر، پخش، کسرام، ثپردیس، فزر، واتی، کگهرح، لپیام، کنور و سصفها خریداری کردند.

با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد به 4 همت رسید و تراز پول خرد منفی 342 میلیارد تومان شد.

تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله امروز مثبت شد و حقیقی ها 20 میلیارد تومان وارد این صندوقها کردند.

شاخص کل به افزایش 841 واحدی رضایت داد و در محدوده 2 میلیون و 98 هزار واحد به کار خود خاتمه داد. فارس، کنور، کگل، سدشت و نوری بیشترین تاثیر مثبت و فاسمین و رمپنا بیشترین اثر منفی را بر آن گذاشتند.

شاخص هموزن هم با کاهش اندک 91 واحدی مواجد شد. شاخص فرابورس نیز 15 واحد منفی خورد.

امروز 18 نماد جابجایی های بلوکی در قالب 31 بلوک را تجربه کردند که حجم کل آن ها به 1,242 میلیون برگه سهم و ارزش آن ها به 941,8 میلیارد تومان رسید. بلوک 690 میلیونی فملی با قیمت 497,5 میلیارد تومان سنگین ترین بلوک امروز بود.

وضعیت بازار در بهمن ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

1بهمن

4,900

-640

2,153,203

744,302

2بهمن

4,380

-495

2,146,547

739,771

3بهمن

4,700

-900

2,120,035

724,116

4بهمن

3,380

-123

2,123,464

727,961

7بهمن

3,470

-97

2,126,855

733,377

8بهمن

4,400

30

2,128,040

740,449

9بهمن

4,690

-360

2,120,294

738,654

10بهمن

4,500

-460

2,110,335

734,397

11بهمن

3,980

-230

2,107,301

732,715

14بهمن

3,760

85

2,111,083

737,528

15بهمن

4,000

-105

2,100,180

736,645

16بهمن

3,720

-2

2,098,359

738,091

17بهمن

3,200

-164

2,097,255

738,769

18بهمن

3,560

-290

2,098,087

738,670

مجموع

56,640

-3,751

-3.2%

-2.1%

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

سیمرغ

3.2

11.0

6.98

3.46

2

سصفها

6.5

20.3

6.98

6.98

3

ثپردیس

26.7

58.5

6.98

6.63

4

واعتبار

25.3

6.8

6.97

6.14

5

ملت

99.1

23.4

6.96

6.55

6

کماسه

47.6

30.9

6.84

5.7

7

کسرام

24.9

44.0

5

5

8

کویر

35.6

8.4

5

4.65

9

غگرجی

4.2

0.9

4.99

2.74

10

سجام

52.3

22.7

4.99

4.7

11

بهپاک

10.4

3.5

4.99

4.4

12

داسوه

1.5

6.7

4.99

4.62

13

ثتران

30.2

38.6

4.99

4.75

14

رنیک

13.0

14.4

4.96

3.55

15

پخش

21.1

29.8

4.96

4.81

16

فجوش

8.7

1.8

4.96

0.41

17

تکنو

5.7

3.9

4.95

3.45

18

فنر

47.7

54.9

4.92

4.92

19

کنور

63.4

47.1

4.9

4.2

20

پارتا

8.5

6.5

4.9

4.63

21

ثاخت

110.5

63.6

4.89

4.17

22

سمایه

6.1

3.3

3

2.26

23

تپولا

0.7

1.2

2.99

1.68

24

کورز

0.1

0.0

2.99

0.06

25

حرهشا

0.0

0.6

2.99

0.47

26

معیار

0.3

0.1

2.99

0.16

27

بتهران

24.7

7.4

2.99

2.92

28

ثنام

1.4

0.3

2.98

0.39

29

نیرو

1.0

1.6

2.98

2.26

30

دشیری

0.1

1.5

2.98

1.45

31

وآرین

15.0

4.5

2.98

2.94

32

پلاست

4.6

4.6

2.98

2.98

33

وتوسکا

6.2

8.5

2.98

2.98

34

ثزاگرس

0.0

0.2

2.98

0

35

جوین

3.9

1.2

2.98

2.98

36

اتکاسا

3.9

1.2

2.97

2.97

37

تمحرکه

1.7

2.5

2.96

2.96

38

ودانا

6.0

4.8

2.96

2.96

39

فبستم

1.1

1.2

2.96

1.29

40

ثتوسا

0.1

0.3

2.95

0.33

41

چنوپا

0.3

0.7

2.95

1.14

42

ولانا

0.8

2.4

2.94

1.9

43

نتوس

0.1

0.1

2.94

0.11

44

سلار

0.6

2.2

2.93

2.8

45

وحافظ

0.2

0.1

2.91

0

46

تفیرو

0.0

0.0

2.91

2.91

47

شرنگی

6.6

16.4

2.91

2.49

48

ساذری

1.3

1.2

2.9

1.34

49

فاهواز

0.3

0.2

2

0.25

50

شزنگ

0.0

0.4

1.99

0.77

51

نبروج

0.0

0.0

1.94

1.94

52

سفارود

0.1

0.2

1.92

0.35

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

کسعدی

18.7

19.2

-6.97

-4.83

2

فاسمین

16.6

8.6

-6.83

-6.83

3

ومعلم

19.1

4.8

-4.99

-4.54

4

کساپا

49.8

74.0

-4.94

-4.62

5

کرومیت

19.0

36.0

-4.77

-4.77

6

رفاه

0.0

0.1

-3

-0.07

7

فوکا

1.6

1.9

-3

-2.83

8

وایرا

3.5

1.6

-3

-1.58

9

حبندر

1.1

1.6

-2.99

-2.04

10

لخانه

0.1

0.1

-2.99

-0.13

11

ثعتما

0.0

0.0

-2.99

0

12

قیستو

0.8

0.8

-2.99

-1.36

13

پرسپولیس

0.4

0.1

-2.99

-0.11

14

خفولا

0.0

0.0

-2.98

0

15

لازما

0.3

2.7

-2.98

-0.45

16

گکیش

0.3

0.3

-2.98

-0.43

17

وفردا

16.8

1.9

-2.98

-2.72

18

تاتمس

0.0

0.0

-2.95

-0.05

19

وشمال

0.3

0.7

-2.94

-0.21

20

وثنو

29.3

21.6

-2.93

-1.86

21

وثوق

0.4

0.9

-2.93

-1.46

22

ثجوان

0.1

0.1

-2.92

-0.09

23

شلیا

0.4

0.3

-2.91

-2.91

24

کارام

0.0

0.0

-2.9

0

25

فکمند

0.0

0.0

-2.9

-2.9

26

سباقر

0.3

0.6

-2.77

-0.76

27

شتولی

0.0

0.1

-1.98

-0.05

28

وآیند

5.6

5.0

-1.98

-1.98

29

سایرا

0.0

0.0

-1.97

-0.09

30

شتهران

0.0

0.1

-1.97

0

31

شکف

0.4

1.0

-1.97

-1.97

32

فسا

0.5

0.0

-1.95

-0.11

33

خفناور

0.0

0.0

-1.93

0

34

حاریا

0.3

0.2

-1.91

-0.38

35

فسدید

0.0

0.0

-0.98

-0.04

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

فملی2

1

690.0

497.5

-0.55

-0.55

2

وبملت2

1

331.0

77.9

0

0

3

فغدیر2

2

50.0

39.8

0

0

4

وسینا2

1

30.0

10.7

0.76

0.76

5

وغدیر2

1

22.2

49.9

0

0

6

تایرا2

2

20.0

19.1

0

0

7

پارسان2

2

19.6

69.6

0

0

8

بوعلی2

1

13.3

77.8

-0.59

-0.59

9

ونوین2

2

12.8

8.0

0

0

10

کرماشا2

1

11.5

20.0

0

0

11

کنور2

1

10.0

7.5

4.9

4.9

12

فارس2

1

10.0

11.2

0.09

0.09

13

جم2

8

6.3

28.9

0.35

0.19

14

قپیرا2

2

6.0

6.7

-2.61

-2.61

15

لبوتان2

1

2.9

6.4

1.2

1.2

16

حبندر2

1

2.6

3.8

-1.02

-1.02

17

دجابر2

1

2.3

3.0

-2.28

-2.28

18

بفجر2

2

2.2

4.2

0

0

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله دارای بیشترین ارزش معاملات

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

5اردیبهشت 1394

-0.01%

0.38%

1.79%

6.21%

11.99%

25.55%

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

16آبان 1400

0.08%

0.49%

2.10%

6.29%

12.85%

27.37%

سبدگردان کاریزما

افران

21اسفند 1398

0.13%

0.54%

2.13%

6.29%

12.89%

27.90%

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

20 فروردین 1399

0.07%

0.48%

2.06%

6.23%

12.76%

27.81%

سبدگردان آگاه

لبخند

20شهریور 1401

0.11%

0.48%

2.14%

6.40%

12.06%

27.75%

سبدگردان فارابی

همای

31مرداد 1400

0.07%

0.48%

2.02%

6.00%

11.88%

23.14%

سبدگردان آگاه

سپر

27شهریور 1399

-0.22%

0.04%

1.89%

5.64%

12.54%

27.32%

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

9دی 1396

0.13%

0.49%

2.18%

6.32%

12.92%

27.10%

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی دارای بیشترین ارزش معاملات

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

30آذر 1400

-0.41%

-0.50%

-4.76%

4.12%

2.63%

53.52%

سبدگردان کاریزما

شتاب

17خرداد 1402

-0.75%

-0.80%

-4.96%

0.54%

-0.82%

سبدگردان آگاه

توان

16آبان 1401

-0.29%

-1.82%

-5.01%

1.26%

2.90%

51.94%

سبدگردان مفید

دارا یکم

4تیر 1399

-0.22%

-1.27%

-3.12%

-1.77%

0.45%

61.13%

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

7تیر 1402

-0.39%

-0.86%

-0.93%

5.70%

3.82%

سبدگردان فارابی

موج

22آبان 1402

-0.94%

2.88%

-3.65%

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

9آذر 1399

-0.13%

0.02%

-2.39%

-3.66%

10.43%

37.42%

تامین سرمایه نوین

دریا

21آذر 1401

-0.49%

0.18%

-4.19%

3.46%

3.63%

48.63%

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

15مهر 1392

-0.27%

-0.55%

-2.64%

3.90%

3.48%

39.56%

سبدگردان کاریزما

سرو

2تیر 1398

-0.21%

-0.62%

-2.53%

4.40%

6.04%

50.51%

مشاور سرمایه گذاری ترنج

نظرات

captcha