سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

18 میلیون عدد وارفارین در داروخانه های کشور توزیع شد

سخنگوی وزارت بهداشت، از عرضه نخستین محموله تولید داخل وارفارین و توزیع 18 میلیون عدد وارفارین وارداتی در داروخانه های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین گفت: توزیع داروی وارفارین در حال حاضر وضعیت پایداری دارد، به طوری که 8 میلیون عدد وارفارین طی سه هفته اخیر در داروخانه ها توزیع شده و تا پایان سال 10 میلیون عدد دیگر از این دارو توزیع خواهد شد.

وی افزود: به زودی اولین محصول تولید داخل وارفارین که حدود 10 میلیون عدد است، وارد بازار می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه تعداد قابل توجهی محموله های وارداتی از داروهای غیر تولید داخل برای توزیع در پایان سال وارد کشور می شود، گفت: تعداد 5 میلیون سولفاسالازین، تولید شده و در حال توزیع است.

نظرات

captcha