یک مقام مسول معاونت علمی خبر داد؛

صرفه جویی ارزی 1359 میلیون دلاری از محل تولید بار اول

معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی گفت: میزان صرفه جویی ارزی حاصل قراردادهای تولید بار اول حدود 1359 میلیون دلار برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، رضا اسدی فرد با اشاره به ایجاد زیرساخت لازم توسط شرکت های دانش بنیان به منظور بهره برداری از توانمندی های فنی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی اظهار کرد: در راستای تلاش های صورت گرفته سال 1402 امکان اشتغال تخصصی 387 هزار نفر فراهم شد. همچنین بر اساس اطلاعات مالی سال 1401 میزان درآمد کل شرکت های دانش بنیان حدود 512 همت است که از این میان حدود 133 همت آن مربوط به درآمد ناشی از فروش محصولات دانش بنیان شرکت ها است.

به گفته او در حوزه فناوری، بیشترین تعداد شرکت ها مربوط به حوزه برق و الکترونیک با آمار 22 درصد از کل شرکت ها است. همچنین از منظر درآمد، حوزه مواد شیمیایی و پلیمری پیشرفته بیشترین درآمد را در بین سایر حوزه ها به خود اختصاص داده است.

اسدی فرد، بیشترین تعداد شرکت های دانش بنیان را به ترتیب در استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی اعلام کرد و گفت: در حمایت تولید بار اول از مجموع 381 طرح تولید بار اول ارزیابی شده، 120 طرح به ارزش بیش از 243 میلیون دلار مصوب و ابلاغ شده است. از این تعداد 92 طرح به مرحله قرارداد رسیده است و 23 طرح نیز به اتمام رسیده است؛ به نحوی که میزان صرفه جویی ارزی حاصل از این قراردادهای تولید بار اول حدود 1359 میلیون دلار است.

توسعه فناوری های گلوگاهی کشور به واسطه پروژه های تحقیق و توسعه تصویب شده

مطابق بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان، ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮکت ها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽﺷﺪه ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: با تصویب قانون آیین نامه اجرایی برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و تصویب هیئت وزیران در مهر ماه 1401، دستورالعمل اجرایی آن دی ماه همان سال ، به تصویب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان رسید و پس از راه اندازی سامانه و برگزاری بیش از 40 نشست آموزشی و ترویجی با صنایع فراخوان دریافت پروژه های پیشنهادی برای دریافت اعتبار مالیاتی از ابتدای سال تا پایان تیر ماه سال جاری برگزار شد.

اسدی فرد ضمن اشاره بر اینکه از میان دو هزار و 656 پروژه دریافتی، هزار و 39 پروژه تحقیق و توسعه از 390 شرکت با هزینه کرد بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان مورد تأیید قرار گرفت؛ بیان کرد: مضاف بر این، شرکت های غیر دانش بنیان از صنایع مختلف نظیر پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی و فولاد دارای پروژه تحقیق و توسعه تأیید شده هستند.

به باور او، بسیاری از پروژههای تحقیق و توسعه تصویب شده پیرامون مسائل اولویتدار و نیازمندیهای فناورانه کشور تعریف شدهاست که اجرای آن منجر به توسعه فناوریهای گلوگاهی کشور میشود.

وی خاطرنشان کرد: میزان نهایی اعتبار مالیاتی پس از اجرای پروژه و ارائه اسناد هزینهکرد در پایان سال مالی تعیین شده و به سازمان امور مالیاتی برای تخصیص اعلام می شود. همچنین فراخوان دوم برنامه اعتبار مالیاتی در آبان ماه سال جاری برگزار شده که 722 پروژه از 197 شرکت دریافت شده که در حال ارزیابی میباشند.

اسدی فرد، متصل کردن شرکت های نوآور و نوپا دانش بنیان به شرکت های بزرگ و بالادستی از طریق اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری از جمله دستاورد های این برنامه برشمرد و ادامه داد: همچنین در راستای برنامه مذکور، شاهد افزایش نسبت تحقیق و توسعه بخش خصوصی در GDP و استفاده از ظرفیت های اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه جهت انجام پروژه های ناتمام کشور یا پروژه های اولویت دار با مشکل تأمین مالی، خواهیم بود.

نظرات

captcha